Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Wide Format

Sklep internetowy www.wideformat.pl jest prowadzony przez:
Wide Format Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowice-Wieś, (05-816) przy ul. Pałacowej 25 prowadzącym działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000677401 REGON: 36729888300000; NIP: 5342545828


§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami Umów Sprzedaży Towarów,przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz jego zaakceptowania poprzez kliknięcie opcji „akceptuję regulamin”.

3. Wszystkie informacje zawartej na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów są przykładowe i mogą różnić się wyglądem bądź konfiguracją od oferowanych towarów.


§ 2
Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: adres e-mail,imię i nazwisko, numer telefonu, adres, kod pocztowy, miasto. W przypadku firmy dodatkowo NIP oraz nazwę firmy.

2. Rejestracja jest bezpłatna i trwa około 1 minuty przy zachowaniu przez osobę dokonującą rejestracji prawidłowo procedury rejestracji.


§ 3
Zamówienia

1. Zamówienia przez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. System sprzedaży internetowej pozwala na złożenie zamówienia z terenu całej Polski.

3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzu.

4. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

5. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, przed złożeniem zamówienia należy się zalogować.

6. Po odebraniu zamówienia przez Sklep Internetowy, sprawdzana jest dostępność towaru. Następnie pracownik Sklepu Internetowego informuje Klienta telefonicznie bądź w drodze wiadomości elektronicznej e-mail o dostępności towaru, potwierdza złożenie zamówienia i ustala szczegóły oraz sposób jego realizacji.

7. Większość asortymentu oferowana w Sklepie Internetowym dostępna jest „od zaraz” z magazynu. Jednak czasami, zwłaszcza w przypadku zamówień nietypowego towaru istnieje konieczność jego sprowadzenia. Wówczas termin realizacji może przedłużyć się o kilka dni, w takim wypadku Klient zostanie poinformowany o możliwości przedłużenia się terminu zamówienia.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę skierowaną do Sprzedającego zawarcia Umowy Sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie w drodze wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji adres e-mail.

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

10. Termin realizacji Zamówienia wynosi 2-3 dni robocze i zależy od dostępności towaru oraz wybranej przez Klienta formy płatności.


§ 4
Ceny

1. Wszystkie ceny towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.


§ 5
Dostawa

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich na adres podany w formularzu zamówienia. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy(wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

4. Towar jest dostarczany w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Czas realizacji może trwać do 21 dni roboczych w zależności od dostępności towaru. W większości przypadków wysyłka realizowana jest w ciągu 24 godzin.


§ 6
Sposoby płatności, faktury VAT

1.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić:- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.plRozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:PayU SA with the registered office in Poznań, 60-166 Poznań, at Grunwaldzka 182 Street, domestic payment institution, supervised by Polish Financial Supervision Authority, entered into the Register of payment services providers under the number IP1/2012, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 8th Commercial Department of the National Court Register under KRS number 0000274399, with share capital of 4,944,000 PLN paid in full and tax id no. (NIP): 779-23-08-495,www.payu.pl- za pobraniem, przelewem/przedpłatą na konto Sprzedającego- w przypadku Klienta mającego status Stałego Odbiorcy-przelewem z odroczonym terminem płatności po odbiorze towaru.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Płatności w drodze przelewu powinny być dokonane na rachunek bankowy Sprzedającego:
Wide Format Sp. z o. o.ING O. w Pruszkowie 24 1050 1924 1000 0023 2248 2528

3. Wraz z towarem Klient otrzymuje fakturę VAT za zakupiony towar.


§ 7
Gwarancja

1.  Towary oferowane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją producenta towaru.

2. Czas gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Sprzęt posiadający gwarancję producenta, nie podlega warunkom reklamacyjnym opisanym w niniejszym regulaminie i powinien być serwisowany wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych przez producenta na terenie całego kraju zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są na wydruku gwarancji wystawionej przez gwaranta.


§ 8
Reklamacja

1. Reklamowany towar powinien być oznaczony jako zgłoszenie reklamacyjne, aby Sprzedający mógł nadać zgłoszeniu odpowiedni bieg.

2. Po wysłaniu zgłoszenia pracownik Sprzedającego skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia reklamacji, oraz uzgodnienia formy transportu.

3. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki zawierającej reklamację.

4. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar jest przekazywany klientowi osobiście w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:a) Sprzedającego w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady towaru która wystąpiła bez winy Klienta)b) Klienta – w przypadku, gdy wada towaru powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowania tj. z winy Klienta, lub w przypadku, gdy podczas testów towaru w serwisie wada nie wystąpiła, w tym wypadku Klient zostaje obciążony, także kosztem wysyłki do Sprzedawcy.


§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Niniejsze prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży Konsumentowi – osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać w stanie niezmienionym na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.


§ 10
Postanowienia końcowe

1. 1. Wszelkie gromadzone dane Klientów przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma możliwość wglądu i edycji swoich danych. Klient decyduje także czy chce otrzymywać biuletyn informacyjny z naszej strony www.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku sporów wynikłych z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sądem właściwym do ich rozpatrywania jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem,iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.